Uw relatie met de overheid

De verhoudingen tussen enerzijds de overheid oftewel diverse bestuursorganen en anderzijds bedrijfsleven en burgers worden geregeld in het bestuursrecht.

Op grond van de wet zijn bestuursorganen bevoegd om beslissingen te nemen over bedrijfsleven en burgers. In veel gevallen kan daartegen dan een zienswijze, bezwaar of beroep worden ingesteld. De overheid zal zich namelijk ook moeten houden aan de regels die in allerlei wetten zijn opgenomen.

Zo zal de overheid haar besluiten bijvoorbeeld zorgvuldig moeten voorbereiden, deugdelijk moeten motiveren en alle gelijke gevallen gelijk behandelen (gelijkheidsbeginsel, willekeurverbod). Daarnaast zal zij zich moeten houden aan de inhoudelijke normen en criteria in de zeer diverse wet- en regelgeving op grond waarvan zij de besluiten neemt.

Voorbeelden:

  • bestemmingsplannen
  • (omgevings)vergunningen
  • bezwaar- en beroepsprocedures
  • handhaving
  • planschades
  • beoordeling beslissingen overheidsorganen, waaronder gemeentes en waterschappen

Bent u het niet eens met het overheidsbesluit? Kom vrijblijvend en kosteloos eens een half uurtje langs.

In de subparagrafen vindt u informatie over algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht.